ลงทะเบียน และ ตรวจสอบวันเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19
“วัคซีนเข็ม 3” เป็นบูสเตอร์โดส (Booster Dose Pfizer)

ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้หมายเลข บัตรประชาชนที่ทำการลงทะเบียน กับทางสถาบันราชานุกูล


2021 © All Rights Reserved. สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต